Zebrali Kids'e HOŞGELDİNİZ! 2000TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KARGO ÜCRETSİZ
Zebrali Kids'e HOŞGELDİNİZ! 2000TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KARGO ÜCRETSİZ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ


ZEBRALİ KİDS (Zebrali Kids) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.


1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi


KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak şirketimiz ZEBRALİ KİDS tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVK Kanunu’nun amacına uygun olarak Şirketimizin ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, internet sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, talep ve şikayetlerini ileten kişisel veri sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikayet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirketimizin, grup şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/yetkili/çalışan değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek ve yine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

 

3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle, bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde, Şirketimizin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmesi, sizlerle kurmuş olduğumuz iş ilişkisinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olduğumuz hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve ilişkide olduğumuz kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Şirketimizin meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar dahilinde işlemek üzere toplanmaktadır.

 

4) Kişisel Veri Sahibinin Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVK Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşarak, talebinizi yöneltebilirsiniz.


Veri Sorumlusu: ZEBRALİ KİDS


E- posta adresi: [email protected]


Kişisel Verilerinizin silinmesini/yok edilmesini yahut anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde ZEBRALİ KİDS Üyelik programından çıkarılacağınızı ve ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz. Yukarıdaki bilgilendirme dokümanın tamamını okudum, anladım ve ZEBRALİ KİDS mağazaları ve www.zebralikids.com üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayarak yahut mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde onay vererek KVKK kapsamında kişisel verilerimin;
*Yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine, *Yukarıda belirtilen yurt içi ve dışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, yine yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde yurt dışına aktarılmasına/paylaşılmasına, açık rıza veriyorum.


TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
ZEBRALİ KİDS (Zebrali Kids) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirini almaktadır.
Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarıldığı alıcı grupları, işlemenin dayanağı olan hukuki sebepler ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
Süreç içerisinde, kişisel verileriniz 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde tarafınıza ticari elektronik ileti (elektronik posta, SMS) gönderilmesi amacıyla işlenecektir. 

1-İşlenen Kişisel Veriler
Kimlik: Ad, Soyad
İletişim: E-posta Adresi, Telefon Numarası, Adres
Pazarlama: Çerez kayıtları, Pazarlama- Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler; favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, iletişim tercihleri, anket cevapları, demografik bilgiler, müşteri talep/şikayetleri, lokasyon

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz aşağıda işleme amaçlarıyla eşleştirilmiştir:
Ad-Soyad, E-posta Adresi, Telefon Numarası, Adres, Alışveriş geçmişi bilgileri:
•    Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
•    Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlarla Bilgi Verilmesi
•    Satış/Satış Sonrası Hizmetlerinin Yürütülmesi
Çerez kayıtları, Pazarlama- Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler; favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, iletişim tercihleri, anket cevapları, demografik bilgiler, müşteri talep/şikayetleri, lokasyon bilgileri:
•    Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
•    Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
•    Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi


3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Zebrali Kids web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden veya mağazalarımızda işlem esnasında beyanlarınıza göre toplanmaktadır.
Süreç içerisinde işlenen tüm kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilmiş bulunan “ilgili kişinin açık rızasının olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

4-Kişisel Verilerin Aktarılması
Ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve adres kişisel verileriniz ilgili kişinin açık rızasının olması” hukuki sebebine dayanılarak;
-        Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
-        Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içi ve yurt dışında mukim tedarikçilerimizle,
Çerez kayıtları, Pazarlama- Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler; favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, iletişim tercihleri, demografik bilgiler, müşteri talep/şikayetleri, lokasyon bilgileriniz ise;
Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
2.    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
3.    Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
4.    Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
ZEBRALİ KİDS (Zebrali Kids)’ye ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay veren ilgili kişiler diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden vermiş oldukları iletişim bilgileri üzerinden kendileri ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilir.
İlgili kişiler/üyeler bu husustaki ret bildirimini, Zebrali Kids mağazalarından veya yukarıda bahsedilen ilgili diğer kanallardan gerçekleştirebilir.
İlgili kişinin/üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).

 

5- İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları,
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle ZEBRALİ KİDS (Zebrali Kids)’ye iletmeniz durumunda ZEBRALİ KİDS (Zebrali Kids) talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. 
Kişisel verinin sahibi olan ilgili kişiler olarak;
•    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla ZEBRALİ KİDS (Zebrali Kids)’nin Merkez Mahallesi, Ayazma Caddesi, Demet İş Merkezi, 55/2 Kat: 2 Kağıthane/İSTANBUL adresine kimliğinizi tevsik edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir, [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.


ZEBRALİ KİDS (Zebrali Kids)’nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.


Başvurunuzda;
1.    Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
2.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
3.    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
4.    Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
5.    Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.


ZEBRALİ KİDS (Zebrali Kids)’a ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay veren ilgili kişiler diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden vermiş oldukları iletişim bilgileri üzerinden kendileri ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilir.
İlgili kişiler/üyeler bu husustaki ret bildirimini, Zebrali Kids mağazalarından veya yukarıda bahsedilen ilgili diğer kanallardan gerçekleştirebilir.
İlgili kişinin/üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).

 


İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.